ДЕТСКА ГРАДИНА

№ 115 "8 МАРТ"

тел: 0888 12345678

snimka-medium

02.11.2023

Информационно-презентационен семинар по проект „Пътешественици във времето“

Споделяме с вас мигове от успешното провеждане на информационно-презентационен семинар, организиран от ДГ 115 „Осми март“ в район Надежда, гр. София . Събитието се проведе с участието на директори и педагози от детски градини в района, като имаше за цел да бъдат представени дейностите и постигнатите резултати по иновативнен проект, насочен към разработването на образователни програми и кампании за повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата.
Дейноста е част от проекта „Пътешественици във времето“, финансиран от програма “Опазване на околната среда и климатични промени”, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 , договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.002-0013-C01.

В рамките на семинара бяха споделени успешни педагогически практики и модели за неформално обучение на деца, вкл. и такива със специфични потребности както и бяха отчетени постигнатите резултати. Едно от основните аспекти бяха :
Повишаване на броя на образователните институции: В резултат на проведените дейности, броят на образователните институции (детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните промени и адаптацията, се увеличи значително.
Повишена способност на местните общности: Способността на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към климатичните промени беше засиленa.
Отпечатване на 1600 броя цветни комплекта комикси
Закупено оборудване: Бяха закупени 3 броя лаптопи, 1 брой мултимедия и екран, както и 7 телевизора, които ще бъдат използвани за подкрепа на образователните дейности и презентации в детските градини.
Доставка на допълнителни помощни материали: 1600 броя комплекти от допълнителни помощни материали, предназначени за подпомагане на изпълнението на задачите и мисиите, предвидени в образователните комикси.
Доставка на тематични кошчета за разделно събиране на отпадъци: За всяка група от детски градини бяха доставени по 3 броя тематични кошчета за разделно събиране на отпадъци, общо 36 броя, които ще подпомогнат процеса на обучение и осъзнаване на важността на опазването на околната среда.